ALGEMENE VOORWAARDEN PER 01-01-2008
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en andere zaken afgenomen bij verkeersrijschool Michel van Haaren. [Hierna te noemen de rijschool] ;Een lesovereenkomst komt tot stand, door ondertekening van de cursist, van de lesovereenkomst-inschrijvingsformulier. ;Om te kunnen deelnemen aan een rijopleiding van de rijschool moet de cursist voldoen aan de volgende eisen; a; Leeftijd van 18 jaar voor het volgen van lessen op de openbare weg. b; Er mag geen sprake zijn van ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. c; Cursisten voor de motorrijopleiding welke niet in het bezit zijn van het autorijbewijs “B” dienen voor aanvang van de praktijklessen al in het bezit te zijn van het vereiste theorie certificaat

BETALING
Voor aanvang van elke les dient cursist deze te hebben voldaan hetzij contant, hetzij door overboeking op rekening 56.23.92.580 van de rijschool. ;De leerling is verplicht de volledige rijles te voldoen, indien deze wordt afgezegd binnen 48 uur van de afgesproken tijd. De leerling zal de rijles telefonisch afzeggen. Zaterdagen-zondagen, alsmede erkende feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals begrafenis van een overledene,ernstige ziekte/ongeval in de naaste familie. [tot en met de 2e graad] In overleg met de rijschool kan deze worden ingehaald. Dit ter beoordeling van de rijschool. ;Indien cursist in gebreke blijft met betaling welke dan ook ontvangt deze binnen 14 dagen na de achterstand een factuur. De rijschool is hierbij gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen minimaal Euro 20,00. Indien binnen 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is betaald is de cursist in verzuim. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft, zal de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Het verschuldigd bedrag zal dan worden verhoogd met incassokosten. Dit betreft zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. ;De rijschool is gerechtigd het lesgeld aan te passen, tenzij partijen dit anders zijn overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID
De cursist dient zich tijdens de rijopleiding conform de gangbare normen te gedragen en de instructies van de instructeur strikt op te volgen. ;De cursist vrijwaart de rijschool voor schade of aanspraken van derden zover deze het gevolg zijn van zijn/haar opzet of grove schuld, alsmede door gebruik van de cursist van een stof waarvan hij weet, of redelijker wijs moet weten, dat het gebruik daarvan –al of niet in combinatie met een andere stof- de rijvaardigheid kan verminderen zodanig dat de cursist niet tot het behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht. ;De rijschool zorgt ervoor dat een passende verzekering is afgesloten, welke een passende dekking biedt tegen aansprakelijkheid jegens de cursist voor een ongeval tijdens het lessen. ;Bekeuringen welke de cursist of rijschoolhouder ontvangt doordat de cursist zich niet heeft heeft gehouden aan de verkeersregels of instructies van de instructeur zijn voor rekening van de cursist.

RIJEXAMEN/TUSSENTIJDSETOETS
De rijschool gaat er van uit dat de cursist lest tot het examen niveau is bereikt. ;Voor aanvraag van een tussentijdse toets of rijexamen dient de cursist te beschikken over het theoriecertificaat. Hiervoor draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid. ;Cursisten voor het motorrijbewijs, welke de leeftijd van 21 jaar [nog]niet bereikt hebben dienen voor aanvang van de lessen te beschikken over het theorie certificaat. ;De kosten ten behoeve van de aanvraag van het rijexamen/tussentijdse toets dienen gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring[verstrekking]aan de rijschool te worden voldaan. ;Indien het rijexamen/ tussentijdse toets geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat aanwezig is, of omdat de cursist geen vereiste,geldige documenten kan tonen dan zijn de kosten voor een nieuwe aanvraag voor de cursist. ;Indien rijexamen of tussentijdse toets geen doorgang kan vinden wegens slechte weersomstandigheden zullen aan de cursist geen extra kosten in rekening worden gebracht. ;Indien een vastgelegde/gereserveerde tussentijdse toets of rijexamen geen door gang vind op verzoek van / door toedoen van de cursist, zal geen restitutie plaats vinden van het inschrijfgeld

AANVULLENDE BEPALINGEN MOTORRIJLES
De cursist dient zich 15 minuten voor de afgesproken lestijd bij het meldpunt te melden. Indien de cursist niet tijdig aanwezig is, is de rijschool gerechtigd deze in rekening te brengen. ;Tijdens de praktijklessen is het dragen van een motorrij uitrusting verplicht. De cursist hoeft niet zelf voor te zorgen. Uiteraard is dit wel toegestaan, dit is ter beoordeling van instructeur. ;Kleding en handschoenen kunnen ook bij de rijschool gehuurd worden. De kosten bedragen éénmalig Euro 20,00. ;De kosten voor het huren van een helm inclusief helmmuts bedraagt éénmalig Euro 8,00 ;Deze kosten dient de cursist voor de aanvang van de eerste les te voldoen. ;Indien door technisch gebrek aan de motor een examen geen doorgang kan vinden, zijn de kosten voor het aanvragen van een nieuw examen voor rekening van de rijschoolhouder. Hiervan zijn gemaakte/te maken kosten van de cursist uitgesloten. KLACHTEN/GESCHILLEN ;Indien de cursist klachten heeft over de uitvoering van de lesvereenkomst dient deze die direct met de instructeur te bespreken. ;Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.